Tagged: Tanganyika

Tanzanian Photographer and People of Lake Tanganyika

John Kiyaya, Tanzanian Photographer and People of Lake Tanganyika, Dar es Salaam, Mkuki na Nyota, 2013 (avec le soutien de l’ANR Swahili), 148 p., ISBN 978-9987-08-254-4. Buy this book John Kiyaya was born 1970...